top of page

Gemeente Amersfoort

Pitch White.png

AWAY MATCH:

Beleidskader Sociaal Domein

KLANTCASE

Tweede helft 2020

Amersfoort

Amersfoort

Wedstrijd

Beleidskader Sociaal Domein

Het Sociaal Domein is complex en omvangrijk. Het is dus belangrijk om integraal te kijken naar een situatie of probleem, inwoners centraal te stellen en samen met anderen tot oplossingen te komen. Aan ’een Amersfoort voor iedereen’, moet je altijd blijven werken, met inwoners en met samenwerkingspartners. Dus bij het Beleidskader Sociaal Domein betrek je hen ook.

Uitdaging

 • Hoe kunnen we de praktijk sturend maken voor het te vormen beleid? 

 • Hoe geven we samen met inwoners en samenwerkingspartners invulling aan het Beleidskader Inclusieve Stad?

 • Hoe zorgen we voor draagvlak voor het Beleidskader bij raad en college?

Speelveld

In het Beleidskader Inclusieve Stad staat waar gemeente en partners voor staan, wat de visie (waartoe) en de leidende principes zijn (hoe) en wat de opgaves voor de komende periode zijn (wat). Het vormt de basis voor de praktische uitvoering binnen het sociaal domein en biedt duidelijkheid aan inwoners en partners. Belangrijk onderdeel van het proces om te komen tot het beleidskader is de opgaves en leidende principes te toetsen en te verrijken. Dit wil de gemeente doen met een gemengde groep professionals, belangengroeperingen en inwoners.


Gelijktijdig met het proces, om te komen tot het Beleidskader, liep het project Gesprek met de Stad. Daarin werd verkend met welke opgaven we de komende jaren als samenleving te maken krijgen. Het leverde waardevolle informatie die hielp de thema's te bepalen voor het gesprek over het Beleidskader.


Tijdens alle voorbereidingen voor de verschillende bijeenkomsten en raadplegingen, kregen we te maken met de coronapandemie. Dus stonden we voor de uitdaging om alles binnen no time om te zetten naar online gesprekken.


Highlights

 • Online werkconferentie waarin we in gesprek gingen met 70 samenwerkingspartners over 6 verschillende thema's die ze zelf gekozen hadden.

 • Raadpleegbijeenkomsten met belangbehartigers en ervaringsdeskundigen.

 • Binnen twee weken fysieke bijeenkomst volledig omgezet naar een online conferentie.

Resultaat

Door eerst te werken aan bewustwording, door inwoners en samenwerkingspartners te informeren en het belang van hun bijdrage te duiden, zorgden we ervoor dat de bereidheid om deel te nemen aan de gesprekken enorm was. Samen met de projectleider van de gemeente gaven we vorm aan de gesprekken waardoor we waardevolle input ophaalden voor het Beleidskader. Ook beoordeelden we alle uiteindelijke teksten op leesbaarheid en toegankelijkheid. Dat leverde een Beleidskader op waar zowel ambtenaren als samenwerkingspartners mee uit de voeten kunnen. En dat ook begrijpelijk is voor inwoners.

Gemeente Amersfoort

Opstelling

 • Projectleider Beleidskader Sociaal Domein

 • Drie wethouders

 • 8 beleidsaviseurs van de gemeente

 • 2 adviseurs van De Selectie

Statistiek

 • 1 werkconferentie met 6 thematische parallele sessies

 • 70 samenwerkingspartners betrokken

 • 6 verschillende werkvormen om het gesprek te voeren

SELECTIE_icoon_marketing.png

Charlotte Bosveld

06-26112955

Charlotte Bosveld

KLANTCASES

WAT WE OOK DOEN

ONZE OPDRACHTGEVERS

bottom of page